• పంచాంగం -స్వస్తిశ్రీ శ్రీజయనామ సంవత్సరము – ఉత్తరాయణము, -మాఘమాసము – శిశిరఋతువు తే. 22-01-2015 గురువారము శుద్ధ విదియ. మ. 03.32 ని వరకు. తదుపరి తదియ. నక్షత్రము ధనిష్ఠ. రా. 11.44 ...